Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

โครงการเงินทอนเพื่อน้อง

 โครงการ เงินทอนเพื่อน้อง

โครงการที่มุ่งระดมเงินบริจาค เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี

 

เข้าโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่เด็กไทย

 

 เพราะทุกวันนี้... โรงเรียนยังขาดแคลนหนังสือ และสื่อที่ดี ที่สามารถสร้าง

หรือเปลี่ยนเด็กไทยในอนาคต ให้เป็นเด็กที่มีแรงบันดาลใจมากขึ้น  เก่งมากขึ้น 

มีความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม

และเทคโนโลยีมากขึ้น  และเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสามากขึ้น

 

[silverlight:2009%2f6%2fDanationWMV1.wmv]