Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

โครงการหนังสือเพื่อน้อง

โครงการหนังสือเพื่อน้อง

 

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) :

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน

 

โครงการหนังสือเพื่อน้องได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 2560 บริษัทฯ บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไปแล้ว 4,582 โรงเรียน เป็นหนังสือจำนวน 2.14 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 330 ล้านบาท โดยในปี 2560 ได้บริจาคหนังสือแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 358 แห่ง เป็นหนังสือจำนวน 116,813 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 14.32 ล้านบาท

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

การสมัครและกรอกข้อมูลโรงเรียน :

การขอรับบริจาคหนังสือห้องสมุดโรงเรียน เข้าร่วมโครงการหนังสือเพื่อน้อง

โครงการโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

 


 

ทั้งนี้ในส่วนของการมอบหนังสือบริจาค โครงการหนังสือเพื่อน้อง จะพิจารณาดำเนินการ

|| ลำดับรายชื่อโรงเรียนที่เสนอ

|| กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกข้อ

|| มีไฟล์หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน

|| และยังไม่เคยได้รับบริจาคจากทางโครงการฯ
มาก่อน เป็นสำคัญ

 

←≼ หมายเหตุ สำคัญ!! ≽→

e-mail* ที่ระบุควรเป็นอีเมลที่สามารถติดต่อโรงเรียนได้จริง!!

ก่อนการส่งมอบ รร.จะได้รับอีเมลเพื่อตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการส่งมอบหนังสือ

ให้ระบุสาขาร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่รับหนังสือบริจาค โดยผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสามารถมารับมอบได้จริง!