Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

สร้างห้องสมุดที่ขาดแคลน

โครงการ สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 

ร่วมบริจาคชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร