Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการทำให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น
ผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่าน
ให้กับเด็กนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ติดตัวไปตลอดชีวิตFAQ : หลากข้อสงสัย…ขอรับบริจาคหนังสือห้องสมุดโรงเรียนต้องทำอย่างไร?

อยากรู้…อ่านรายละเอียด คลิก