Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

Archive

RSSSE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง (2)

วันที่ ชื่อ
2552-08-06 SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง ที่ระยอง
2552-07-10 ซีเอ็ดจัดปฐมนิเทศให้ 11โรงเรียนนำร่องที่นครปฐม

RSSกิจกรรมรวมพลังซีเอ็ด (19)

วันที่ ชื่อ
2553-10-05 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่22
2553-08-23 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 21
2553-07-07 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 20
2553-06-14 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 19
2553-04-21 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 18
2553-04-19 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 17
2553-02-03 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 16
2553-01-20 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 15
2553-01-20 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 14
2552-12-08 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 12+1
2552-11-18 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่11
2552-11-18 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 10
2551-07-07 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 8
2551-07-06 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 7
2551-07-05 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 6
2551-07-05 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 4
2551-07-04 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 3:เมืองย่าโม
2551-07-04 “รวมพลังซีเอ็ด” ครั้งที่ 2
2551-07-04 รวมพลังซีเอ็ดครั้งที่ 1

RSSกิจกรรมหนังสือเพื่อน้อง (9)

วันที่ ชื่อ
2556-05-08 บริจาคหนังสือ 9 ห้องสมุดโรงเรียน จ.นครนายก
2553-09-23 ส่งมอบหนังสือบริจาค 19 ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก
2553-07-01 ซีเอ็ดบริจาคหนังสือ 2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จ.ตรัง
2553-05-11 ร่วมออกร้านงานประกาศวาระการอ่าน จ.ลำปาง
2553-01-20 โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 5 จ.พระนครศรีอยุธยา
2552-07-03 ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
2552-06-29 ซีเอ็ดบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน
2551-07-05 พิธีมอบหนังสือ โครงการ “หนังสือเพื่อน้อง”
2551-07-04 ซีเอ็ด จัดโครงการหนังสือเพื่อน้องปี 3

RSSปฏิทินกิจกรรม (101)

วันที่ ชื่อ
2562-02-11 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (16 รร.)
2562-01-08 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2562 (15 รร.)
2561-11-06 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2561 (20 รร.)
2561-10-16 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2561 (19 รร.)
2561-09-13 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2561 (20 รร.)
2561-08-03 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2561 (20 รร.)
2561-07-02 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2561 (22 รร.)
2561-06-16 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2561 (22 รร.)
2561-05-11 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2561 (20 รร.)
2561-04-09 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2561 (20 รร.)
2561-03-12 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2561 (25 รร.)
2561-02-09 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (25 รร.)
2561-01-23 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2561 (6 รร.)
2560-12-04 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนธันวาคม 2560 (18 รร.)
2560-11-02 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2560 (21 รร.)
2560-09-29 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2560 (25 รร.)
2560-08-31 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2560 (25 รร.)
2560-07-26 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2560 (40 รร.)
2560-07-05 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2560 (25 รร.)
2560-05-19 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2560 (35 รร.)
2560-04-27 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2560 (35 รร.)
2560-03-23 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2560 (30 รร.)
2560-02-17 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2560 (35 รร.)
2560-02-01 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (35 รร.)
2559-12-30 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2560 (33 รร.)
2559-10-04 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2559 (40 รร.)
2559-09-03 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2559 (40 รร.)
2559-08-15 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2559 (35 รร.)
2559-05-11 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2559 (25 รร.)
2559-03-29 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2559 (35 รร.)
2559-03-12 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2559 (50 รร.)
2559-02-10 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (50 รร.+1มหาวิทยาลัย)
2559-02-10 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2559 (5 รร.)
2558-11-13 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2558 (34 รร.)
2558-10-02 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2558 (32 รร.)
2558-09-12 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2558 (30 รร.)
2558-08-04 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2558 (30 รร.)
2558-08-03 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2558 (23 รร.)
2558-07-31 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2558 ( 23 รร.)
2558-04-17 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2558 (24 รร.)
2558-03-13 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2558 (21 ร.ร.)
2558-02-03 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (30 ร.ร.)
2558-02-03 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมกราคม 2558 (1 ร.ร.)
2557-12-15 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนธันวาคม 2557 (25 ร.ร.)
2557-11-17 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2557 (25 ร.ร.)
2557-10-08 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนตุลาคม 2557 (25 ร.ร.)
2557-09-12 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกันยายน 2557 (50 ร.ร.)
2557-08-15 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2557 (50 ร.ร.)
2557-07-23 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกรกฎาคม 2557 (20 ร.ร.)
2557-06-03 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2557 (52 ร.ร.)
2557-05-14 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2557 (51 ร.ร.)
2557-02-18 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมีนาคม 2557 (41 ร.ร.)
2556-11-25 ธันวาคม 2556 (15 ร.ร.) - มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
2556-11-25 ธันวาคม 2556 (15 ร.ร.) - มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
2556-10-30 พฤศจิกายน 2556 (77 ร.ร.)
2556-10-02 ตุลาคม 2556 (63 ร.ร.) - มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
2556-09-03 กันยายน 2556 (66 ร.ร.) - มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
2556-07-25 สิงหาคม 2556 (43 ร.ร.)-มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
2556-07-01 กรกฎาคม 2556 (38 ร.ร.) - มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
2556-07-01 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : กรกฎาคม 2556 (38 ร.ร.)
2556-06-06 มิถุนายน 2556 (13 ร.ร.)
2556-05-08 พฤษภาคม 2556 (25 ร.ร.)
2556-03-20 เมษายน 2556 (34 ร.ร.)
2556-02-28 มีนาคม 2556 (64 ร.ร.)
2556-02-06 กุมภาพันธ์ 2556 (52 ร.ร.)
2555-11-30 ธันวาคม 2555 (48 ร.ร.)
2555-10-30 พฤศจิกายน 2555 (41 ร.ร.)
2555-10-04 ตุลาคม 2555 (70 ร.ร.)
2555-08-21 กันยายน 2555 ( 70 ร.ร.)
2555-08-08 สิงหาคม 2555 (46 ร.ร.)
2555-07-04 กรกฎาคม 2555 (40 ร.ร.+2 มหาวิทยาลัย)
2555-06-06 มิถุนายน 2555 (25 ร.ร.)
2555-05-15 พฤษภาคม 2555 (108 ร.ร.ประสบภัยน้ำท่วม)
2555-04-17 เมษายน 2555 ( 47 ร.ร.)
2555-03-16 มีนาคม 2555 (40 ร.ร.)
2555-02-09 กุมภาพันธ์ 2555 (35 ร.ร.+5 มหาวิทยาลัย)
2555-02-09 มกราคม 2555 (4 ร.ร.)
2554-11-21 พฤศจิกายน 2554 (40 ร.ร.)
2554-09-29 ตุลาคม 2554 (60 ร.ร.)
2554-08-31 กันยายน 2554 (55 ร.ร.)
2554-08-11 สิงหาคม 2554 (51 ร.ร.)
2554-08-11 กรกฎาคม 2554 (52 ร.ร.+1มหาวิทยาลัย)
2554-06-06 มิถุนายน 2554 (51 ร.ร.+1 มหาวิทยาลัย)
2554-05-06 พฤษภาคม 2554 (66 ร.ร.)
2554-04-08 เมษายน 2554 (31 ร.ร.+1มหาวิทยาลัย)
2554-03-17 มีนาคม 2554 (50 ร.ร.)
2554-03-17 กุมภาพันธ์ 2554 (68 ร.ร.)
2554-03-17 มกราคม 2554 (5 ร.ร.)
2554-03-17 มกราคม 2554 (5 ร.ร.)
2553-09-30 ตุลาคม 2553 (58 ร.ร.)
2553-09-23 กันยายน 2553 (85 ร.ร.)
2553-07-30 สิงหาคม 2553 (84 ร.ร.)
2553-06-29 กรกฎาคม 2553 (50 ร.ร.)
2553-05-27 มิถุนายน 2553 (59 ร.ร.)
2553-04-23 พฤษภาคม 2553 (51 ร.ร.)
2553-03-31 เมษายน 2553 (48 ร.ร.)
2553-03-31 มีนาคม 2553 (61 ร.ร.)
2553-02-25 SE-ED Enjoy Reading สัญจร ครั้งที่ 2(26-02-53)
2553-02-13 SE-ED Enjoy Reading สัญจร ครั้งที่ 1(13-02-53)
2553-02-11 กุมภาพันธ์ 2553 (40 ร.ร.)
2553-02-09 มกราคม 2553 (40 ร.ร.)

Uncategorized (23)

วันที่ ชื่อ
2560-12-19 FAQ: อ่านก่อน! กรอกแบบฟอร์ม
2560-11-02 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2560 (21 รร.)
2560-05-19 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2560 (35 รร.)
2560-03-23 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนเมษายน 2560 (30 รร.)
2560-02-01 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (35 รร.)
2559-02-10 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนธันวาคม 2558 (45 รร.+1มหาวิทยาลัย)
2558-12-16 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนธันวาคม 2558 (45 รร.+1มหาวิทยาลัย)
2558-07-31 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนมิถุนายน 2558 จำนวน 23 โรงเรียน
2558-06-16 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2558 (26 ร.ร.)
2558-05-14 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤษภาคม 2558 (26 ร.ร.)
2557-11-17 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2557 (25 ร.ร.)
2557-08-11 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2557 (50 ร.ร.)
2557-08-11 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2557 (50 ร.ร.)
2557-08-11 บริจาคหนังสือห้องสมุด เดือนสิงหาคม 2557 (50 ร.ร.)
2555-11-30 ธันวาคม 2555 (48 ร.ร.)
2555-04-17 เมษายน 2555 ( 47 ร.ร.)
2555-04-06 เมษายน 2555 (47 ร.ร.)
2554-09-30 ตุลาคม 2554 (60 ร.ร.)
2553-08-23 รวมพลังซีเอ็ด ครั้งที่ 21
2553-07-01 ซีเอ็ดบริจาคหนังสือ 2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย จ.ตรัง
2553-05-27 มิถุนายน 2553 (59 ร.ร.)
2553-02-13 มีนาคม 2553 (54 ร.ร.)
2553-02-10 กุมภาพันธ์

Total

154 โพสต์ต่างๆ