Skip Navigation Links
โครงการ CSR
ภาพรวม SE-ED กับ CSR
แบบฟอร์มขอรับบริจาค
ติดต่อ CSR
Facebook

แบบฟอร์มเสนอบริจาคหนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

**ข้อมูลที่กรอกจะต้องครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์หนังสือนำส่ง "ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน"
*โครงการ : 
*ที่ :  (เลขที่หนังสือส่ง) (แนบหนังสือส่ง 'ขอความอนุเคราะห์รร.')
*จังหวัด : 
*ชื่อโรงเรียน: 
(ไม่มีข้อมูล ร.ร นี้ **สามารถเสนอโดยการส่งเป็น จม.มาที่ csr@se-ed.com)
*ที่อยู่
*ตำบล : 
*อำเภอ : 
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
อีเมล (ต้องติดต่อได้จริง) :  *หรือ ID Line ที่ต้องติดต่อได้จริง
*เปิดสอนระดับการศึกษา : 

จำนวนนักเรียน :   คน         จำนวนครู  คน
**กรอกจำนวนนักเรียนในแต่ละลำดับชั้นที่เปิดสอน (สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดมอบหนังสือเป็นกรณีพิเศษ)
(ป.1 = คน)  (ป.2 = คน)  (ป.3 = คน)  (ป.4 = คน)  (ป.5 = คน)  (ป.6 = คน) 
(ม.1 = คน)  (ม.2 = คน)  (ม.3 = คน)  (ม.4 = คน)  (ม.5 = คน)  (ม.6 = คน) 
*ชื่อผู้อำนวยการ : 
 ชื่อ : 
*เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 
*ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงาน : 
*เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 
*อีเมล : 
   

กรุณาระบุ ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการมารับหนังสือบริจาค

จังหวัด : 
สาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ : 
ประมาณระยะทาง :  กม.

สำหรับผู้เสนอชื่อโรงเรียนขอรับบริจาค

*ชื่อผู้เสนอ : 
*เบอร์โทรศัพท์ : 
*อีเมล : 
รู้จักโครงการจาก : 


ระบุแผนก/สาขา : 
เหตุผลที่เสนอชื่อโรงเรียน : 
*ต้องแนบไฟล์หนังสือขอความอนุเคราะห์  อย่างเป็นทางการของโรงเรียน : 
 
**กรุณากดเพียง 1 ครั้ง**

หมายเหตุ

  • เมื่อโรงเรียนได้รับการอนุมัติแล้วและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งนัดล่วงหน้าเพื่อมารับมอบหนังสือบริจาคที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่ทางโรงเรียนได้ระบุไว้
  • การรับมอบหนังสือบริจาคที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทางโรงเรียนจะต้องเตรียมตราประทับโรงเรียน เลขที่หนังสือออก และผู้มีอำนาจในการลงนาม (หรือมอบอำนาจ) เพื่อลงนามในหนังสือขอบคุณ และเอกสารรายการหนังสือ
  • ติดต่อสอบถาม e-mail : csr@se-ed.com